Ciljevi udruženja

o udruženju

O UDRUŽENJU: Udruženje matematičara Kantona Sarajevo je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapređivanje svih aspekata matemačkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matematičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

CILJEVI, ODNOSNO DIJELATNOSTI UDRUŽENJA SU:

 • širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo,
 • unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja,
 • podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matematičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora,
 • otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata za matematiku iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama,
 • popularizacija matematičkih nauka i njihove uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju, 
 • pripremanje učenika i studenata za takmičenja na svim nivoima,
 • organiziranje takmičenja i sudjelovanje u takmičenjima učenika i studenata na svim nivoima,
 • izrada elaborata i projekata iz naprijed navedenih oblasti
 • štampanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija iz domena djelovanja Udruženja,
 • saradnja sa odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranja aktivnosti i poduzimanja mjera kojim se unapređuju matematičke nauke, afirmira njihova uloga i značaj,
 • provođenje svih drugih aktivnosti koje bude nametala tekuća praksa,
 • saradnja sa Univerzitetom u Sarajevu, njegovim stalnim i pridruženim članicama, kao i sa drugim visokoškolskim ustanovama u i izvan Kantona Sarajevo,
 • saradnja sa Ministarstvima obrazovanja svih nivoa vlasti.