Škola matematike 

škola matematike za rad sa nadarenim učenicima

 

Svrha i ciljevi projekta

Matematika danas je neizostavan dio svakodnevnog života. Pored tradicionalne primjene u tehničkim i prirodnim naukama (elektrotehnika, kompjuterske nauke, robotika, fizika, hemija, modeliranje nu biologiji), ona se danas mnogo koristi I u društvenim (ekonomija, primjene u aktuarstvu i bankarstvu, psihologija) i medicinskim naukama (medicinska biotehnologija, farmaceutska informatika). U cilju popularizacije matematike u Bosni i Herzegovini i adekvatnog rada sa nadarenim učenicima osnovne i srednje škole ovim projektom će se pokrenuti Škola matematike za rad sa nadarenim učenicima.

Kako gradivo koje dolazi na domaćim i međunarodnim takmičenjima nije u potpunosti pokriveno redovnim gradivom iz škole, te kako se gotovo svakodnevno otvaraju nove mogućnosti za primjenu matematike kroz zasnivanje novih matematičkih teorija, ovom Školom će se osigurati adekvatne kontinuirane priprema učenika tokom cijele godine za predstojeća takmičenja domaćeg i međunarodnog nivoa, kao i praćenje savremenih matematičkih trendova. Popularizacija matematike bi u konačnici dovela do povećanja zainteresiranosti učenika za upisivanje onih fakulteta za koje je potrebno solidno matematičko znanje, a time bi se povećala i globalna konkurentnost naše zemlje u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja.

Dosadašnji rad sa učenicima je bio individualnog karaktera i zasnivao se na ličnom angažmanu učenika i njihovih roditelja, te pojedinih nastavnika. Sa ovom Školom ćemo omogućiti zainteresiranim učenicima jednake mogućnosti za usavršavanje svojih matematičkih vještina i mogućnosti za daljnje napredovanje u nekoj od ranije pobrojanih disciplina.

Ciljne skupine sa kojima bi se radilo u Školi matematike su:

  1. Učenici osnovne škole (sedmi, osmi i deveti razred) iz cijele Bosne i Hercegovine (ukupno 60 učenika direktnih korisnika programa)
  2. Učenici srednje škole (prvi, drugi, treći i četvrti razred) iz cijele Bosne i Hercegovine (ukupno 80 učenika direktnih korisnika programa)
  3. Također, popularizacijom ovog Projekta dolazimo do još jedne ciljne skupine: Roditelji, prijatelji i nastavnici matematike učenika-polaznika škole (indirektni korisnici programa)

Aktivnosti i očekivani rezultati

  • Popularizacija matematike u osnovnim i srednjim školama • Adekvatna priprema za domaća i međunarodna takmičenja
  • Povećan upis učenika na fakultete koji zahtjevaju solidna matematička znanja

Period trajanja Škole matematike:

Osam mjeseci (septembar, oktobar, novembar i decembar 2016 i februar, mart, april i maj 2017godine), svake subote po tri časa nastave

Mjesto izvođenja nastave:

Nastava bi se izvodila na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta koji raspolaže prostornim kapacitetima neophodnim za izvođenje nastave:

Izvođači nastave:

 

Nastavu će izvoditi bivši i sadašnji uspješni takmičari (nosioci medalja sa međunarodnih i domaćih matematičkih takmičenja), asistenti i profesori Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta: prof. dr. Hasan Jamak, prof. dr. Šefket Arslanagić, doc. dr. Zenan Šabanac, Mr. Vedad Letić, Dina Kamber, MA, Sead Delalić, Harun Hindija, Admir Beširević, Demir Papić, Faris Hambo. Radom Škole će koordinirati Prof. dr. Hasan Jamak;

Način evaluacije i indikatori

Svakog mjeseca će biti organizirano testiranje postignuća učenika i pratiće se njihov individualni razvoj. Testovi će biti koncipirani na principu disciplina A-G-N-C (“algebra-geometry-number theory-combinatorics) i težine prilagođene uzrastu i savladanom gradivu E-M-H (“easy-medium-hard”). Svaka dva mjeseca biće provedena anonimna online anketa među učenicima-polaznicima i njihovim roditeljima o kvaliteti i zadovoljstvu rada Škole matematike, a čiji rezultati će biti korišteni za kontinuirano poboljšanje rada. Polaznici škole će se pratiti kroz školska, općinska, kantonalna, federalno, državno i međunarodna takmičenja i njihov uspjeh (osvojena pojedinačna mjesta, osvojene nagrade i pohvale, i ekipni plasman) će biti najbolji indicator uspješnosti Škole.