učlanjenje u udruženje

Članstvo u Udruženju

Članstvo u Udruženju je individualno, kolektivno i počasno.

Individualni članovi mogu biti svi matematičari Kantona Sarajevo,  Bosne i Hercegovine i šire, a  to su doktori matematičkih nauka, magistri matematičkih nauka, nastavnici i saradnici koji realiziraju neke matematičke discipline na univerzitetima Bosne i Hercegovine i šire, profesori matematike u srednjim školama, nastavnici matematike i fizike u osnovnim školama, lica koja su završila I i/ili II stepen studija matematike, kao i studenti  matematike i svi ostali građani Bosne i Hercegovine i šire koji prihvataju ciljeve i Statut Udruženja i brinu za njihovo ostvarivanje, bez obzira na boju kože, jezik, vjeru, pol, političko i drugo opredjeljenje, članstvo ili nečlanstvo u nekoj političkoj stranci.

Kolektivni članovi mogu biti fakulteti, škole, preduzeća, udruženja, kao i sve institucije, odnosno organizacije koje imaju interes da ostvaruju saradnju sa Udruženjem.

Počasni član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje značajno doprinosi širenju i unapređivanju matematike i njenih primjena u Bosni i Hercegovini i šire.